Terug

Algemene Voorwaarden (AV)

Klik hier om te downloaden

De volgende algemene voorwaarden ("AV") van Flink B.V. met statutaire zetel in Amsterdam ("Flink", "wij") regelen het gebruik van de Flink-app ("App") en de Flink-website die toegankelijk is via www.goflink.com/nl-NL/ ("Website") en zijn van toepassing op alle contracten tussen ons enerzijds en u ("Klant", "U") anderzijds.

Voor zover er in deze AV aanduidingen van beroepen, groepen of personen worden gebruikt, hebben wij omwille van de leesbaarheid een en ander enkel aangeduid in de tekst in de mannelijke vorm. Daar waar naar een mannelijke vorm wordt verwezen kunt u ook de vrouwelijke vorm of de vorm voor iedere andere gender lezen.

§ 1 Algemeen en definities

§ 2 Gebruik van de App en Website

§ 3 Gebruikersaccounts

§ 4 Het sluiten van de overeenkomst, kwantitatieve beperking

§ 5 Leveradres, levering

§ 6 Contactloze levering, Click&Collect

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

§ 8 Restaurants

§ 9 Prijzen, leveringskosten, fooi

§ 10 Betaling, vervaldatum

§ 11 Statiegeldgoederen

§ 12 Vouchers

§ 13 Herroepingsrecht

§ 14 Uitsluiting van het herroepingsrecht

§ 15 Garantie, kwaliteitsovereenkomst

§ 16 Aansprakelijkheidsbeperking

§ 17 Gegevensbescherming

§ 18 Minimumleeftijd

§ 19 Auteursrechten

§ 20 Presentatie van producten

§ 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§ 22 Beslechting van consumentengeschillen

§ 23 Taal van de overeenkomst, slotbepaling


§ 1 Algemeen en definities

1.1 Op alle leveringen van producten en diensten door ons aan u zijn deze AV van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de geldigheid van deze AV zonder enige beperkingen. Indien u de AV niet accepteert, mag u geen gebruik maken van onze diensten. Indien u onze diensten gebruikt namens een organisatie, bedrijf of organisatie (gezamenlijk de "Organisatie"), verklaart en garandeert u dat (a) u een bevoegde vertegenwoordiger van een dergelijke Organisatie bent en (b) u de bevoegdheid hebt om een dergelijke Organisatie aan deze AV te binden.

1.2 Algemene voorwaarden alsmede andere afwijkende voorwaarden van onze klanten worden niet geaccepteerd. Dit geldt ook indien in verklaringen naar deze voorwaarden wordt verwezen en wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen het opnemen daarvan.

1.3 1.3 Van toepassing is de versie van de AV die geldig is op het moment van het sluiten van het contract. Onze op dat moment geldige AV kunnen te allen tijde worden ingezien, gedownload en opgeslagen op https://www.goflink.com/nl-NL/agb/.

1.4 Voor zover in deze AV bijzondere rechten en/of plichten zijn overeengekomen voor enkel consumenten of enkel voor ondernemers, gelden de volgende definities:

1.4.1 "Consument" is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen .

1.4.2 "Ondernemer" is iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

§ 2 Gebruik van de App en Website

2.1 De voorwaarden van de Apple App Store of de Google Play Store, die u met de respectievelijke aanbieder van de Apple App Store dan wel de Google Play Store bent overeengekomen of in de toekomst zult overeenkomen, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de App.

2.2 Wij streven naar de continue en ononderbroken toegankelijkheid en prestaties van onze App en Website. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de niet-permanente beschikbaarheid daarvan.

2.3 Het volgende is ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de goede werking van de App/Website kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke storing of poging tot inbraak in onze systemen, (iii) elke omleiding van de systeembronnen van de App/Website, (iv) elke handeling die een onevenredige belasting van onze infrastructuur kan veroorzaken, (v) elke inbreuk op veiligheids- en authenticatiemaatregelen, (vi) handelingen die onze financiële, commerciële of immateriële rechten en belangen of die van de gebruikers van onze App/Website schenden, (vii) praktijken die de App/Website misbruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn ontworpen, en tot slot, meer in het algemeen, (viii) schendingen van deze AV of toepasselijke wet- en regelgeving.

§ 3 Gebruikersaccounts

3.1 Indien de registratie van een gebruikersaccount vereist is voor het gebruik van onze aanbiedingen, is de Klant verplicht om tijdens het registratieproces waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer). De Klant is verplicht om de gedeponeerde gegevens te allen tijde up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige registraties te verwijderen.

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ongeoorloofde toegang tot zijn gebruikersaccount te voorkomen. De Klant is aansprakelijk voor alle activiteiten die voortvloeien uit zijn gebruikersaccount, tenzij de Klant niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde toegang. De Klant zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk geval van ongeoorloofde toegang zodra hij daarvan op de hoogte is.

3.3 Het is de Klant verboden om (i) de gebruikersaccount van een ander zonder toestemming te gebruiken of trachten te gebruiken, (ii) zich zonder toestemming toegang te verschaffen tot de persoonlijke betaalgegevens van een ander en/of de persoonlijke betaalgegevens van een ander zonder diens toestemming te gebruiken, (iii) een gebruikersaccount aan te maken met een vervalste identiteit of een identiteit van een ander zonder diens toestemming, of (iv) toegang te verkrijgen tot de App/Website door omzeiling van een door ons verstrekt registratieproces.

§ 4 Het sluiten van de overeenkomst, kwantitatieve beperking

4.1 Bij het invoeren van het afleveradres in de App of op de Website kunt u zien of het gewenste afleveradres zich in een van onze bezorggebieden bevindt, en of onze winkels op dit moment geopend zijn voor bestellingen. Indien dit (nog) niet het geval is, is een bestelling niet mogelijk.

4.2 De presentatie van de artikelen op de App/Website vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is slechts een uitnodiging aan de klant om een selectie van goederen samen te stellen en een aanbod aan ons te doen voor aankoop. Zelfs door het plaatsen van goederen in de winkelwagen komt geen koopovereenkomst tussen de klant en Flink tot stand.

4.3 Door de bestelling via de App/Website te verzenden door op de knop met het opschrift "Nu kopen" (of een overeenkomstige en duidelijk vormgegeven knop) te klikken, doet de klant een bindend aanbod voor de in de winkelwagen geplaatste goederen tegen de getoonde prijs. Het minimale bestelbedrag vind je in de App / op de Website.

4.4 Na het plaatsen van de bestelling komt een bindende overeenkomst met ons tot stand wanneer de bestelling door een orderbevestiging wordt geaccepteerd en/of de Klant automatisch wordt gevraagd de gewenste betalingswijze te kiezen. Indien de levering van de bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de overeenkomstige goederen niet in voorraad zijn, wordt de Klant geen orderbevestiging toegezonden en ontvangt de Klant geen verzoek om de betalingswijze te selecteren. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand, waarover de Klant onmiddellijk op de hoogte zal worden gebracht. Wij wijzen erop dat voor bepaalde producten een minimumleeftijd geldt (zoals tabak, alcoholische dranken enz.) en dat wij deze producten niet aan kinderen en jongeren die de betreffende minimumleeftijd nog niet hebben bereikt verkopen of in uitvoering van een koopovereenkomst aan hen afleveren. Daarom vragen wij bij elke bestelling van dergelijke producten of de klant de betreffende minimumleeftijd heeft bereikt. Bestellingen van personen die de betreffende minimumleeftijd nog niet hebben bereikt worden door ons afgekeurd. Flink is gerechtigd om de leeftijd te verifiëren, onder andere middels een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop en aflevering. Verder zijn de bepalingen van § 5.5 en § 16 van toepassing.

4.5 Indien in buitengewone omstandigheden de levering van goederen die de klant conform § 4.4 bindend heeft besteld, niet mogelijk is, bijvoorbeeld door het niet beschikbaar zijn van afzonderlijke artikelen of door onvoorziene capaciteitstekorten, zullen wij de klant onmiddellijk nadat wij van een dergelijke omstandigheid kennis hebben genomen, op de hoogte stellen. In een dergelijk geval zullen wij de reeds betaalde koopprijs voor de betreffende artikelen terugbetalen via de betreffende betaalmethode. 4.6 Wij behouden ons het recht voor om de samenstelling en levering van bepaalde producten te beperken tot een bepaalde hoeveelheid. Bij het toevoegen van een grotere hoeveelheid aan zijn winkelwagen, zal de Klant een notitie ontvangen over de artikelspecifieke kwantiteitslimiet. Zelfs als er geen indicatie is van een artikel-specifieke kwantiteitslimiet, zal er bij het samenstellen en leveren van de goederen alleen rekening worden gehouden met huishoudelijke hoeveelheden van de betreffende goederen. Wij behouden ons het recht voor om de keuze van de artikelen door de klant te beperken indien deze de normale huishoudelijke hoeveelheden overschrijden.

§ 5 Leveradres, levering

5.1 Levering gebeurt zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling en wordt verzorgd door Flink of door een aan Flink gelieerde partij. Onder “gelieerde partij” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, dan wel onder gezamenlijke zeggenschap staat van Flink, waaronder mede begrepen de natuurlijke persoon die zeggenschap over bedoelde rechtspersonen uitoefent. Voor een nalevering(en) wordt de leveringstermijn afzonderlijk met de klant afgesproken. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen indien dit voor de klant redelijk is.

5.2 Door het plaatsen van de bestelling verklaart de Klant dat zijn persoonlijke gegevens en het opgegeven leveringsadres correct zijn. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van een volledig, juist en nauwkeurig leveringsadres. Indien nodig dienen bijkomende adresgegevens (verdieping, appartement, enz.) of verdere instructies voor de levering te worden toegevoegd.

5.3 De Klant en/of een door de Klant gemachtigd persoon dient bij aflevering aanwezig te zijn op het opgegeven afleveradres. Bovendien moet de Klant bereikbaar zijn voor eventuele vragen over het afleveradres op het telefoonnummer dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Indien de Klant en/of een door de Klant gemachtigde persoon niet op het leveringsadres aanwezig is en de Klant niet bereikbaar is op het door de Klant opgegeven telefoonnummer, zijn wij, afhankelijk van de inhoud, gerechtigd de bestelling op het leveringsadres af te leveren (bijv. voor de deur van een appartement) op risico van de Klant. Bij gebreke daarvan wordt de bestelling door Flink in het kader van de wettelijke voorschriften geannuleerd en wordt de volledige orderprijs aan Afnemer in rekening gebracht.

5.4 Goederen die onderworpen zijn aan jeugdbeschermingsvoorschriften (bijv. tabaksproducten, alcoholische dranken, etc.) worden, in afwijking van het hierboven beschreven leveringsproces, alleen persoonlijk aan de klant overhandigd en alleen aan meerderjarige klanten, d.w.z. personen die ouder zijn dan 18 jaar. Dergelijke producten zullen niet worden overhandigd aan derden of aan klanten onder de 18 jaar. Daartoe hebben wij het recht te verlangen dat aan de bezorger op het moment van de levering een identiteitskaart of een vergelijkbaar officieel fotodocument (paspoort, rijbewijs, enz.) wordt getoond. Bovendien moet de klant tijdens het bestelproces bevestigen dat hij meerderjarig is (cf. hierboven § 4.5 alinea 2). Indien de goederen niet kunnen worden geleverd wegens leeftijdscontrole en/of onvoldoende persoonlijke identificatie op het leveringsadres, zijn de bijkomende kosten voor het terugsturen van de bestelling ten laste van de Klant.

§ 6 Contactloze levering, Click&Collect

6.1 Tenzij in het bestelproces anders is bepaald, geschiedt de levering door persoonlijke overhandiging van de goederen op het door de Klant tijdens het bestelproces gekozen afleveradres. Indien gewenst en voor risico van de Afnemer kan de levering ook contactloos geschieden door de goederen op het opgegeven afleveradres achter te laten (bijvoorbeeld voor de deur van het appartement). Wij wijzen erop dat een contactloze levering van goederen, die onderworpen zijn aan de jeugdbeschermingswetgeving, uitgesloten is en door Flink in individuele gevallen kan worden geweigerd (bijv. bij dure artikelen).

6.2 Bovendien kunnen wij onze klanten op sommige van onze locaties de mogelijkheid bieden om vooraf bestelde goederen ter plaatse zelf af te halen ("Click&Collect"). Bestelde goederen moeten binnen een uur na bestelling worden afgehaald op het afhaaladres dat in het bestelproces is opgegeven. Gelieve rekening te houden met enkele minuten ter plaatse, aangezien wij uw bestelling klaarmaken zodra u op het afhaaladres aankomt. De tijdstippen die worden aangeboden voor Click&Collect kunnen afwijken van onze openingstijden. Op sommigie locaties kunnen wij onze Klanten de mogelijkheid bieden om een bestelling te plaatsen en producten te ruilen en te vergelijken.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling door de Klant. Voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden is de klant niet bevoegd de artikelen te verpanden, te verwerken of anderszins met rechten te bezwaren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

§ 8 Restaurants

8.1 In het geval u via onze App producten bestelt bij een restaurant, gelden de volgende bijzondere bepalingen. De algemene voorwaarden zijn in dat geval slechts op de service van Flink toepasselijk. Flink is in dat geval niet verantwoordelijk voor de producten. Op de producten zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het betreffende restaurant van toepassing. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een Overeenkomst met het restaurant aan voor de levering van de door de Klant geselecteerde producten. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling.

8.2 Flink publiceert de producten namens de restaurants op de App, overeenkomstig de door de restaurants aangeleverde bedrijfsgegevens. Flink aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de bedrijfsgegevens. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

8.3 Flink geeft alle bedrijfsgegevens zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan een overeenkomst zijn verbonden

8.4 Het restaurant heeft Flink geautoriseerd om namens het restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

8.5 Vragen of klachten van de Klant over de producten of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor de producten van het restaurant en de uitvoering van de Overeenkomst ligt bij het restaurant. Flink kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

§ 9 Prijzen, leveringskosten, fooi

9.1 Enkel de op de App/Website weergegeven koopprijs van het betreffende artikel is van toepassing. Alle prijzen op de App/Website zijn inclusief het voor dat specifieke artikel geldende wettelijke btw-tarief. De btw wordt bij elk artikel apart vermeld. De totale waarde van het winkelmandje is op elk moment voor de klant zichtbaar in het winkelmandje of het besteloverzicht.

9.2 De afzonderlijk vermelde leveringskosten gelden voor levering binnen Nederland en worden duidelijk aan de klant medegedeeld voor het sluiten van de overeenkomst.

9.3 Indien de Klant vrijwillig een fooi geeft aan bezorgers van Flink of bezorgers van een gelieerde partij, zijn deze geldbedragen uitsluitend bestemd voor de bezorgers en kunnen ze niet worden beschouwd als betaling van c.q. voor de bestelde producten. Daarnaast wijzen wij op het volgende: fooien die de Klant cash betaalt, zijn bestemd voor de desbetreffende bezorgers. Indien de Klant een fooi betaalt via een fooi-functie op de App/Website, dan worden deze toegekend aan de bezorgers die bij Flink of een gelieerde partij in dienst zijn. Flink zal de noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat deze bedragen aan de betreffende bezorgers zullen worden betaald.

§ 10 Betaling, vervaldatum

10.1 De betaling van de koopprijs en de in rekening gebrachte leveringskosten dient onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling te gebeuren of is verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

10.2 Betaling voor de goederen kan worden gedaan met behulp van de betalingsopties die wij op het moment van de bestelling op de App/website aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde extra betaalopties aan te bieden of om individuele betaalopties uit te sluiten. Statiegeld

§ 11 Statiegeldgoederen

11.1 Bij kratten en flessen en andere artikelen waarvoor statiegeld wordt gerekend ("Statiegeldgoederen"), wordt het statiegeld automatisch bij de op de App/Website vermelde prijs gerekend en wordt het bedrag van statiegeld afzonderlijk vermeld.

11.2 Plastic statiegeldflessen kunnen bij diverse innamelocaties, zoals supermarkten groter dan 200m2, worden ingeleverd tegen terugbetaling van het statiegeld.

§ 12 Vouchers

12.1 Flink kan naar eigen goeddunken en op vrijwillige basis marketing- en reclamecampagnes voeren, welke vouchercodes, vouchers, kortingen en andere promotionele aanbiedingen bevatten voor verzilvering via de App en/of de Website (gezamenlijk de "Vouchers"). Er bestaat geen recht op het ontvangen van Vouchers.

12.2. De toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de Vouchers (bv. geldigheidsduur, minimale bestelhoeveelheden en de producten waarvoor een Voucher al dan niet geldt) worden aan de Klant meegedeeld voorafgaand aan of bij ontvangst van de Vouchers, waarbij Vouchers in principe niet van toepassing zijn en/of bruikbaar zijn voor statiegeld, tabaksproducten, alcoholische dranken, of prijs gebonden producten en een combinatie van meerdere vouchers of andere kortingen in principe niet is toegestaan.

12.3 Elke Voucher mag door de klant slechts één keer worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder ook voor eventuele kortingen voor nieuwe klanten. Het gebruiken en/of inwisselen van een Voucher voor nieuwe klanten kan door ons worden geweigerd en een reeds toegekende korting kan worden ingetrokken c.q. herroepen, wanneer de klant beweerdelijke eerste bestelling plaatse, maar hierbij betaalgegevens, persoonsgegevens en/of een leveringsadres gebruikt dat bij ons reeds bekend is of er minimaal van afwijkt of gebruikmaakt van een apparaat dat reeds in ons systeem geregistreerd staat.

12.4 De vouchers worden door Flink kosteloos ter beschikking gesteld. Wederverkoop van vouchers en elke andere distributie tegen betaling door de klant is verboden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van commerciële activiteiten, in het bijzonder het gebruik voor betaalde commerciële acties zoals online advertenties, de verspreiding op websites waaraan de klant meewerkt zonder de hoofdeigenaar van de content te zijn (zoals Wikipedia, Reddit, voucherwebsites enz.), alsook de publicatie op blogs en websites die hoofdzakelijk dienen om beloningen te ontvangen of om deze beschikbaar te stellen aan een brede massa. Verder is het niet toegestaan de vouchers te verspreiden via groepsmails, berichten aan personen die de klant niet kent of geautomatiseerde systemen of bots.

12.5 Het is niet mogelijk een voucher cash uit te betalen. Een latere verrekening na het afronden van het bestelproces is uitgesloten. Ongebruikte kortingen worden niet uitbetaald.

12.6 Flink behoudt zich het recht voor vouchers zonder voorafgaande kennisgeving algemeen ongeldig te verklaren, stop te zetten of het gebruik ervan te weigeren indien bij de uitgifte of het gebruik ervan zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Indien het gebruik van de voucher door de klant in strijd is met de betreffende voorwaarden van de vouchers en/of een van de bepalingen van deze § 10, is Flink tevens gerechtigd de voucher in individuele gevallen tegenover de klant in te trekken/te herroepen en de verleende c.q. toegekende korting in te trekken. Flink behoudt zich het recht voor om de Klant van verdere bestellingen te blokkeren, waardoor het niet mogelijk is voor de klant om nieuwe bestellingen te plaatsen.

§ 13 Herroepingsrecht

Indien u onze producten aankoopt voor een doeleinde dat buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt, gelden voor u als consument– onder voorbehoud van § 14 – de volgende bepalingen:


Herroepingsrecht

U als consument heeft het recht om een overeenkomst op afstand binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van reden te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post of een e-mail) over uw besluit om de overeenkomst te herroepen.

Flink B.V. Parnassusweg 340, 1081 LC Amsterdam

mailto: e-mail: [email protected], +31 202170680

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.


Gevolgen van herroepingsrecht

Indien u de overeenkomst tijdigig herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, waaronder de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden in verband met de terugbetaling kosten aan u in rekening gebracht.

U draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

[Einde van de herroepingsverklaring]


Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Flink B.V. Parnassusweg 340, 1081 LC Amsterdam

e-mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam/namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van de consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 14 Uitsluiting van het herroepingsrecht

14.1 Er bestaat in elk geval geen recht van ontbinding bij overeenkomsten

14.1.1 betreffende de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

14.1.2 voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

14.1.3 voor de levering van audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

14.1.4 voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines , alsook

14.1.5 in alle andere in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.

14.2 In het geval van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, heeft u geen recht van ontbinding na nakoming van de overeenkomst indien (i) de nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de klant en (ii) de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra wij de overeenkomst zijn nagekomen.

§ 15 Garantie, kwaliteitsovereenkomst

15.1 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor materiële of rechtsgebreken van de producten volgens de geldende wettelijke voorschriften. Schadeclaims vormen hierop een uitzondering en vallen onder § 14 van deze AV.

15.2 De verjaringstermijn voor aanspraken/vorderingen wegens gebreken bedraagt twee jaar en deze termijn vangt aan bij de levering van de producten. Als de klant een ondernemer is, zullen alle vorderingen van de klant in afwijking van het voorgaande vervallen binnen één jaar vanaf de levering van de producten.

15.3 Indien u een klacht heeft over het afgeleverde en/of andere gebreken verzoeken wij u in de eerste plaats contact op te nemen met onze klantendienst via de App/Website of via [email protected]. Wij zullen alles in het werk stellen om eventuele gebreken zo snel als mogelijk op te volgen en samen met u naar een minnelijke oplossing te komen. Om ons in staat te stellen de gegrondheid van uw klacht te controleren, bent u verplicht ons onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na levering, op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de bestelling, onder bijvoeging van zinvol beeldmateriaal. In geval van een nalevering of terugbetaling zijn wij gerechtigd te eisen dat het defecte product aan ons wordt overhandigd. Wij verzoeken u daarom het product gereed te houden voor afhaling door onze medewerkers.

15.4 De beschrijving van de producten op onze platforms vormt geen kwaliteitsgarantie of kwaliteitsovereenkomst. Het kan voorkomen dat de productbeschrijving op onze platforms, waaronder de productfoto’s op onze platforms, niet altijd overeenstemmen met het uiterlijk van de geleverde producten. Een Klant kan geen claims instellen voor een gebrek in dit kader, voor zover de afwijking redelijk is voor de klant.

15.5 Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of niet-contractuele maatregelen van de Klant gedurende de installatie, aansluiting, connectie, gebruik of opslag, kunnen nimmer grond voor reclames/klachten opleveren en/of tot enige aansprakelijkheid van Flink leiden.

15.6 Indien de Klant ondernemer is, geldt het volgende: de klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele transportschade. In geval van zichtbare transportschade moet de klant zulks onmiddellijk schriftelijk melden aan Flink. Verpakkingsschade dient de klant bij in ontvangst name van de producten schriftelijk laten bevestigen. Indien een dergelijk gebrek zich later openbaart c.q. verschijnt ,geldt dat de klant deze onmiddellijk, doch binnen 1 dag, na de ontdekking ervan schriftelijk dient te melden aan ons. Vorderingen wegens bestaande transportschade kunnen alleen dan door de klant worden ingesteld, indien de klant aan zijn onderzoeks- en klachtplicht conform § 13.6 tijdig heeft voldaan.

§ 16 Aansprakelijkheidsbeperking

16.1 De aansprakelijkheid van Flink uit hoofde van de wet is niet uitgesloten of beperkt voor zover de betreffende schade die de klant vordert is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Flink, dan wel bij overname van een kwaliteitsgarantie, dan wel in het geval bij het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek door Flink ten aanzien van aan de betreffende klant geleverde producten en bij een overlijden, lichamelijk letsel en ziekte als gevolg van een gebrekkig product dat door Flink is verkocht en geleverd dat niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten alle omstandigheden in aanmerking genomen.

16.2 Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, is Flink niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door Flink.

16.3 Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij de wet (en met uitzondering van de hiervoor onder § 15.1 genoemde gevallen) is Flink slechts aansprakelijk bij een toerekenbare tekortkoming van Flink in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit deze AV en/of de overeenkomst en is in dat geval de aansprakelijkheid van Flink beperkt tot de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de hoogte van het bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor dergelijke overeenkomsten gebruikelijke schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en op welke naleving de contractspartij gebruikelijk mag vertrouwen. Indien Flink kosteloos prestaties levert, is Flink uitsluitend aansprakelijk voor geleden schade op grond van de voorwaarden gesteld in § 15.1.

16.4 De hiervoor vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen van Flink alsook van de gelieerde partijen.

16.5 Aansprakelijkheid die de hiervoor vermelde aansprakelijkheid van Flink overschrijdt is uitgesloten.

16.6 De wettelijke aansprakelijkheid van een producent op grond van productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

§ 17 Gegevensbescherming

Onze voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden onder https://www.goflink.com/nl-NL/privacy/.

§ 18 Minimumleeftijd

18.1 Op onze App/Website bestaat de mogelijkheid producten te bestellen waarvoor een minimumleeftijd geldt (bv. tabak, alcohol enz.). Alleen personen die de betreffende minimumleeftijd hebben bereikt zijn gerechtigd om bestellingen via het platform te plaatsen, een overeenkomst met ons aan te gaan, en om dergelijke producten in ontvangst te nemen. Wij wijzen erop dat dergelijke producten enkel worden verkocht aan personen die de desbetreffende minimumleeftijd hebben bereikt (d.w.z. personen die het 18e levensjaar hebben bereikt).

18.2 Voor zover een bestelling producten omvat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, zullen wij aan de hand van een betrouwbare procedure voor identiteits- en leeftijdscontrole nagaan of de besteller meerderjarig is. De producten worden pas overhandigd na een geslaagde leeftijdscontrole en enkel aan de besteller persoonlijk (zie hiervoor hierboven onder § 5.5).

18.3 Voor vragen over de bescherming van minderjarigen kunt u contact opnemen met onze daartoe aangewezen youth protection officer via [email protected].

§ 19 Auteursrechten

19.1 Onze App en Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij kennen aan u het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare, in de tijd beperkte en op elk ogenblik herroepbaar gebruiksrecht toe om de App en de Website te gebruiken om producten te bestellen volgens deze AV. Elk ander gebruik van de App/Website inclusief de daarop geplaatste foto’s, tekens, symbolen of productbeschrijvingen, is niet toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming. Wanneer u de App/Website gebruikt, is het u in het bijzonder verboden om de op de App/Website getoonde informatie, in het bijzonder met betrekking tot de op de App/Website aangeboden goederen, op grote schaal te extraheren (bijv. door zogenaamde "scraping") en/of de informatie buiten de App/Website om verder te gebruiken.

19.2 Alle bedrijfslogo's, merknamen en productnamen die in onze App en op onze Website worden gebruikt, dienen uitsluitend ter illustratie. Het auteursrecht van de bijbehorende afbeeldingen, merk- en productnamen behoort toe aan de respectievelijke merkeigenaren en licentiehouders. Met uitzondering van onze eigen Flink merken, zijn alle genoemde merken, merk- en productnamen over het algemeen eigendom van de bedrijven erachter.

§ 20 Presentatie van producten

20.1 De producten die worden aangeboden via de App en op de Website worden met name gepromoot via digitale verkoopkanalen zoals advertenties, displaymeldingen en andere manieren van digitaal adverteren.

20.2 De ranking waarin de producten worden getoond in een zoekopdracht of in een categorie op de App en op de Website is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten met name weergaven en bestellingen voor het product in het verleden, huidige beschikbaarheid en relevantie. Daarnaast kan de ranking worden beïnvloed door marketingorganisaties. Deze marketingorganisaties maken een vaste plaatsing van bepaalde producten in de zoekopdracht of binnen de respectieve productcategorie mogelijk.

§ 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Flink waarop deze AV betrekking hebben en overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Indien de Klant een consument is, zal hij, niettegenstaande het voorgaande, ook recht hebben op de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn in afwezigheid van deze clausule in overeenstemming met artikel 6 (2) van Verordening (EG) 593/2008.

21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de verkoop en/of levering van de producten en/of deze AV en/of overeenkomsten tussen de Klant die ondernemer is en Flink waarop deze AV betrekking hebben en overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

§ 22 Beslechting van consumentengeschillen

22.1 Wij wijzen erop wat wij niet bereid en niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschilbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie. Wij streven er naar om eventuele conflicten met onze klanten zelf op te lossen.

22.2 De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen (het “ODR-platform”) tussen ondernemers en consumenten. Het ODR-platform is bereikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 23 Taal van de overeenkomst, slotbepaling

23.1 De taal van de overeenkomst is Nederlands. Eventuele vertalingen van deze AV die beschikbaar zijn op de Nederlandstalige website van Flink, worden slechts verstrekt als service aan onze klanten. De Nederlandse versie van de AV is echter beslissend en bindend. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse taal(versie) en een andere taal(versie), prevaleert de Nederlands versie.

23.2 De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze AV en/of de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV en/of de overeenkomst. De ongeldige bepalingen worden in dat geval vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen.