Destop Turbo Ontstopper 500ml

€ 7,98 / 1l

€ 3,99
Productinformatie

Ontstopper Destop turbo ontstopper in 5 minuten - 500 ml valt de verstopping direct aan en maakt je leidingen weer schoon zonder ze te beschadigen. Geschikt voor bij totale verstopping. Bevat soda en bleek.

Herkomst: Nederland

Ingrediënten en allergenen

Ingrediënten: SamenstellingBevat5% of meer maar minder dan 15%chloorbleekmiddelen. Minder dan 5%anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. www.rbeuroinfo.com.

Bewaren

Gevaar VOORZORGSMAATREGELEN: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Damp niet inademen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Antigifcentrum: 070/245 245

Fabrikant

RB Netherlands Siriusdreef 14 2131 WT Hoofddorp

Je bent uitgelogd