Glorix Bleek Original 750ml

€ 2,65 / 1l

€ 1,99
Productinformatie

Glorix Original Bleek garandeert jou en je gezin een langdurige actieve bescherming tegen onhygiënisch vuil. • Glorix Original Bleek voor een 100% hygiënische reiniging • Glorix bleek neutraliseert nare geurtjes door het duo-systeem • Glorix Original Bleek biedt langer bescherming tegen kalkaanslag • De formule beschermt het toilet actief, zelfs na het doorspoelen

Herkomst: Nederland

Ingrediënten en allergenen

Ingrediënten: <5%chloorbleekmiddelen (natriumhypochloriet), niet-ionogene chloorbleekmiddelen, zeep, parfum, bevat 4, 5% actieve chloor

Bewaren

Let op Niet gebruiken op email, chroom of goud. Niet onverdund op vloeren gebruiken. Niet morsen op textiel, meubelen, tapijt. Gemorste vloeistof verwijderen en grondig spoelen met schoon water. Na gebruik handen wassen. Rechtop vervoeren. GEVAAR Buiten het bereik van kinderen houden. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Zeer giftig voor in het water levende organismen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Let op Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bevat Sodium Hypochlorite, Sodium hydroxide, Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides. Bereiding:• Kindveilige sluiting • Om de fles te openen: dop samendrukken en drukzones aan beide kanten van de dop en tegen de wijzers van de klok indraaien. • Na gebruik: de fles goed hersluiten tot een klik hoorbaar is. Onverdund: Toiletpot - spuit Glorix Original Bleek dagelijks onder de toiletrand en laat het product 15 minuten inwerken om onhygiënisch vuil en vlekken te verwijderen. Keuken/Badkamer afvoerputje - spuit het product in de afvoer om schoon te maken en nare geurtjes tegen te gaan. Laat het 2-3 minuten inwerken, daarna goed naspoelen met water. Verdund: voor het schoonmaken van uw sanitair in badkamer en toilet, gebruikt u 60 ml Glorix op 5L water. Enkele ogenblikken laten inwerken en daarna naspoelen. Gebruik altijd een plastic emmer. Geschikt voor gebruik in septische putten (20ml). 1 dop = 15ml. Gevarenaanduiding Gevaarlijk Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Fabrikant

Unilever Nederland B.V. Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Je bent uitgelogd