G'woon Dikke Bleek Original 750ml

€ 1,27 / 1l

€ 0,95
Product Information

Dikke bleek Dikbleek hecht zich zeer goed aan het te reinigen oppervlak en is daardoor krachtiger en langer werkzaam dan dunne bleek.

Ingredients and allergens

Ingredients: GEVAAR Bevat SODIUM HYPOCHLORITE. • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. • BIJ CONTACT MET DE OGENvoorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. • Achter slot bewaren. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. • NA INSLIKKENde mond spoelen. GEEN braken opwekken.

Conservation and storage

Om te openen, de dop indrukken en tegelijkertijd voorzichtig losdraaien. Dikbleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen met water. De fles rechtop vervoeren.

Product manufacturer

g'woon Antwoordnummer 3500 4140 VH Beesd

Je bent uitgelogd