Robijn Wasmiddeldoekjes Wit 16 st.

€ 9,99

€ 0,62 / 1st.

Robijn Wasmiddeldoekjes Wit 16 st. Robijn Classics Stralend Wit Wasmiddeldoekjes houden je kleding stralend wit en zijn bovendien een duurzamere manier om te wassen.

Herkomst: Nederland

GEVAAR Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Kan een allergische reactie veroorzaken. Anti-Gifcentrum; 070/245.245 UFI: 16N9-FNWK-850Q-ATGD

Unilever Nederland B.V. Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Je bent uitgelogd